Njoftime

Anullim Takimi me Publikun

Ashtu sic ishit ne dijeni diten e neserme dt 07.11.2019, diten e Enjte, ora 12:00, do te zhvi llohej takimi me publikun per Subjektin Hazisllari sh.p.k , ne fshatin Pode, Kolonje. Ju v eme ne dijeni se: ME KERKESE TE SUBJEKTIT HAZISLLARI SH.P.K KY TAKIM NUK DO TE ZHVILLOHET. Duke ju falenderuar per mirekuptimin tuaj


Publikuar 06-11-2019

SHTYRJE TAKIMI

Ashtu sic ishte njoftuar diten e sotme do te zhvillohej konsultimi me publikun per subjektin G I-SA sh.p.k Ju veme ne dijeni se per arsye te mungese se banoreve konsultimi per kete subj ekt do te shtyhet per nje date tjeter


Publikuar 05-07-2019

SHTYRJE TAKIMI

Per shkak te trajnimit dt 13 dhe 14.06.2019 te specialisteve te DRM Korce, konsultimi per subj ektin Eden Konstruksion i cili ishte planifikuar per diten e premte do te zhvillohet diten e hene dt 17.06.2019 ne oren 12:00 ne vendodhjen e subjektit Cerrave. Faleminderit per mireku ptimin tua


Publikuar 13-06-2019

Nisma nga Prefekti i Qarkut Korçë

Pastrojmë Korçën që duam

Publikuar 09-02-2018

Njoftim për Raportet e Vetmonitorimit

Njoftim për Raportet e Vetmonitorimit Njoftohen të gjithë subjektet e Qarkut Korçë, të paji sura me Lejë Mjedisi Tipi A, B dhe C,në bazë të: Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për mira timin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për Leje Mjedisi të Tipave A, B dhe C , Për transferimin e Lejeve nga një subjekt te tjetri , të kushteve për leje respektive të mj edisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente der i në lëshimin e tyre nga QKL-ja”, Në bazë të Ligjit 10 448 date 14.7.2011 Per lejet e Mjedisi t, Ligjit 10 431 date 9.6.2011 per Mbrojtjen e Mjedisit, duhet te monitorojne shkarkimet e ty re dhe të raportojnë pranë Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Korçë çdo 6 muaj duke filluar nga dita e marrjes së lejes në QKL Subjektet në bazë të kushteve të vendosura në Lejën Mjedisore d uhet të monitorojnë shkarkimet e tyre dhe të Raportojnë pranë DRM Korçë çdo 6 muaj/3 muaj ( s ipas kushteve në lejen mjedisore ) duke filluar nga dita e marrjes së Lejes ne QKB


Publikuar 05-01-2018

Njoftim për tarifen vjetore

Njoftim për tarifen vjetore Bazuar në Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Për miratimin e tari fave të Lejeve të Mjedisit". 1. Njoftohen të gjithë operatorët e instalimeve të Tipit C të paguajnë tarifën vjetore prej 2000 (dy mijë lekësh) në llogarine bankare të Aparatit të Minist risë së Turizmit dhe Mjedisit 2.Tarifa vjetore të paguhet brenda 3-mujorit të parë të vitit dhe një kopje e mandat pagesës dorëzohet pranë DRM Korçë 3.Tarifa të derdhet nga kërkuesi në llogarinë bankare të Aparatit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe shuma e derdhur ësh të e pakthyeshme.


Publikuar 04-01-2018

Te pastrojme Shqiperine

Te mbrojme mjedisin, per nje jete sa me te shendetshme


Publikuar 24-11-2017Identifikimi i burimeve te ndotjes ne lumenjte kryesor ne vend dhe forcimi i kontrollit ndaj n dotjes se lumenjvePublikuar 26-05-2017

DRM-Korce i bashkangjitet nismes

22 Prill- Dita boterore e Tokes

Publikuar 24-04-2017

Njoftim per Monitorimet

Njoftohen te gjithe subjektet e Qarkut Korce, te pajisura me Leje Mjedisi Tipi A, B dhe C,ne b aze te: Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrti min e kërkesave për Leje Mjedisi te Tipave A, B dhe C, Per transferimin e Lejeve nga nje subj ect te tjetri , të kushteve për leje respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e tyre nga QKL-ja”, Ne ba ze te Ligjit 10 448 date 14.7.2011 Per lejet e Mjedisit, Ligjit 10 431 date 9.6.2011 per Mbr ojtjen e Mjedisit, duhet te monitorojne shkarkimet e tyre dhe te raportojne prane Drejtorise Rajonale te Mjedisit Korce cdo 6 muaj duke filluar nga dita marrjes se lejes ne QKL Subjektet ne baze te kushteve te vendosura ne Lejen Mjedisore duhet te monitorojne shkarkimet e tyre d he te Raportojne prane DRM KORCE cdo 6 muaj/ 3 muaj ( sipas kushteve ne lejen mjedisore ) d uke filluar nga dita e marrjes se Lejes ne QKB


Publikuar 13-03-2017

Njoftim per tarifen vjetore

Bazuar ne Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Per miratimin e tarifave te Lejeve te Mjedisit". 1. Njoftohen te gjithe operatoret e instalimeve te Tipit C te paguajne tarifen vjetore prej 2000 (dy mije lekesh) ne llogarine bankare te Ministrise Mjedisit. 2.Tarifa vjetore te paguhet b renda 3-mujorit te pare te vitit dhe nje kopje e mandat pageses dorezohet prane DRM Korce 3.T arifa te derdhet nga kerkuesi ne llogarine bankare te Ministrise se Mjedisit dhe shuma e derd hur eshte e pakthyeshme.


Publikuar 06-01-2017

Projekt-Ligji per Zonat e Mbrojtura

Diskutim per Draftin e projekti-ligjit per zonat e mbrojtura ne Republiken e Shqiperise. Gja te ketij takimi moren pjeseperfaqesues nga Ministria e Mjedisit, Pronaret e Pyjeve, DRM-Korce , AdmZM-KORCE, Bashkia Korce etj

Publikuar 02-11-2016