NjoftimeIdentifikimi i burimeve te ndotjes ne lumenjte kryesor ne vend dhe forcimi i kontrollit ndaj n dotjes se lumenjvePublikuar 26-05-2017

DRM-Korce i bashkangjitet nismes

22 Prill- Dita boterore e TokesPublikuar 24-04-2017

Njoftim per Monitorimet

Njoftohen te gjithe subjektet e Qarkut Korce, te pajisura me Leje Mjedisi Tipi A, B dhe C,ne b aze te: Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrti min e kërkesave për Leje Mjedisi te Tipave A, B dhe C, Per transferimin e Lejeve nga nje subj ect te tjetri , të kushteve për leje respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e tyre nga QKL-ja”, Ne ba ze te Ligjit 10 448 date 14.7.2011 Per lejet e Mjedisit, Ligjit 10 431 date 9.6.2011 per Mbr ojtjen e Mjedisit, duhet te monitorojne shkarkimet e tyre dhe te raportojne prane Drejtorise Rajonale te Mjedisit Korce cdo 6 muaj duke filluar nga dita marrjes se lejes ne QKL Subjektet ne baze te kushteve te vendosura ne Lejen Mjedisore duhet te monitorojne shkarkimet e tyre d he te Raportojne prane DRM KORCE cdo 6 muaj/ 3 muaj ( sipas kushteve ne lejen mjedisore ) d uke filluar nga dita e marrjes se Lejes ne QKB


Publikuar 13-03-2017

Njoftim per tarifen vjetore

Bazuar ne Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Per miratimin e tarifave te Lejeve te Mjedisit". 1. Njoftohen te gjithe operatoret e instalimeve te Tipit C te paguajne tarifen vjetore prej 2000 (dy mije lekesh) ne llogarine bankare te Ministrise Mjedisit. 2.Tarifa vjetore te paguhet b renda 3-mujorit te pare te vitit dhe nje kopje e mandat pageses dorezohet prane DRM Korce 3.T arifa te derdhet nga kerkuesi ne llogarine bankare te Ministrise se Mjedisit dhe shuma e derd hur eshte e pakthyeshme.


Publikuar 06-01-2017

Projekt-Ligji per Zonat e Mbrojtura

Diskutim per Draftin e projekti-ligjit per zonat e mbrojtura ne Republiken e Shqiperise. Gja te ketij takimi moren pjeseperfaqesues nga Ministria e Mjedisit, Pronaret e Pyjeve, DRM-Korce , AdmZM-KORCE, Bashkia Korce etj

Publikuar 02-11-2016